Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår
NordvestJobb drives av Sunnmørsposten AS. Sunnmørsposten AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom NordvestJobb, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av NordvestJobb,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på NordvestJobb, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten AS.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

Dersom linkingen til materiale på NordvestJobb inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med Sunnmørsposten som tillater slik bruk.
NordvestJobb forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på NordvestJobb tilbake uten nærmere begrunnelse.
"NordvestJobb" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten. Dette omfatter også logoer som Sunnmørsposten har innarbeidet eller registrert.

NordvestJobb tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på NordvestJobb.
Sunnmørspostens AS erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra NordvestJobb, med maksimalt kr. 5.000.
Sunnmørsposten AS har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av NordvestJobb påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til NordvestJobb. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Sunnmørsposten AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på NordvestJobb tar Sunnmørsposten AS intet ansvar for.  Brukere som avleverer informasjon til NordvestJobb gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og Sunnmørsposten AS forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som NordvestJobb har som en følge av slik informasjon.

Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.
NordvestJobb kan inneholde linker til informasjon og materiale på andre nettsteder.  Sunnmørsposten AS har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.

 

Annonseregler for NordvestJobb.no
1.    Godkjenning av reglene
Ved å legge inn en annonse på www.nordvestjobb.no aksepterer annonsøren å være bundet av Nordvestjobb.no (”NordvestJobb”) til enhver tid gjeldende annonseregler (”Annonsereglene”). Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom og annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.
 
2.    Annonsering i strid med Annonsereglene
Dersom en annonse strider mot Annonsereglene, forbeholder NordvestJobb seg retten til å fjerne annonsen uten forvarsel. Ved vesentlig eller gjentatte brudd vil annonsøren ekskluderes fra tjenesten uten forvarsel.
 
3.    Ansvarsforhold
NordvestJobb er på ingen måte ansvarlig for innholdet i annonsene som publiseres, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler. All annonsering skal skje i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. Dersom NordvestJobb har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til sin virksomhet, vil denne kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser som er lagt ut av annonsøren vil bli fjernet. Tilsvarende gjelder dersom det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres (herunder gjentatte klager fra våre brukere).
NordvestJobb vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser. NordvestJobb er ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av fjerning av annonser, med mindre NordvestJobb har utvist grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige. Indirekte tap dekkes uansett ikke.
 
4.    Annonseperiode
En stillingsannonse er aktiv i inntil 1 måned fra publisering. For å unngå annonser i databasen hvor søknadsfristen er utløpt, vil annonsen likevel bli inaktiv ved utløp av søknadsfristen dersom dette inntrer tidligere. Dersom annonsøren i slike tilfeller ønsker at annonsen fremdeles skal være aktiv, må annonsøren selv forlenge søknadsfristen i annonsen før utløp av den opprinnelige søknadsfristen.
Det gis ikke refusjon, rabatt eller lignende for eventuelt forkortet annonseperiode i henhold til dette punktet.
 
5.    Annonsens innhold
Dersom stillingen€ blir besatt eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre stillinger. Annonsen skal beskrive stillingen som ønskes besatt. Annet annonsebudskap er ikke tillatt. Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.
NordvestJobb forbeholder seg også retten til å avvise annonser etter en konkret vurdering, eksempelvis dersom det ikke er snakk om en tradisjonell stillingsannonse, dersom annonsen gjelder såkalt MLM-markedsføring(Multi Level Marketing), dersom det er mistanke om ulovlige forhold av alvorlig karakter ved virksomheten eller lignende.
Det er ikke tillatt med henvisninger til konkurrerende nettsteder i annonsen. Partnere som har inngått avtale med NordvestJobb kan henvise til eget nettsted.
 
6.    Videresalg av annonser
Kommersielt videresalg av annonser på NordvestJobb er ikke tillatt. Dersom NordvestJobb  oppdager tilfeller av videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.
 
7.    Bruk av tekst & bilder
Det er ikke tillatt å benytte bilder eller logo tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede. Dersom illustrasjonsfoto benyttes, skal dette fremkomme i annonsen.
Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses. Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på NordvestJobb’s nettsider.
Det er likeledes ikke tillatt å kopiere tekst fra andre annonser på www.NordvestJobb.no, eller på andre måter benytte andres tekst i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. åndsverkloven).
  
 8.Endringer i tjenesten
NordvestJobb.no forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil NordvestJobb.no gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.
I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.
Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er du selv ansvarlig for å oppdatere din annonse med riktig tekst, bilder m.m. (jf. annonsereglenes pkt. 1).
 
9.Lagring og utlevering av informasjon
For å forebygge svindel og tvister, forbeholder NordvestJobb seg retten til å lagre annonser i opptil 3 år, og vil kunne utlevere informasjon om bruker/annonse til politiet eller andre offentlige myndigheter, jf. personopplysningsloven § 8. Som annonsør samtykker du også til at NordvestJobb kan utlevere informasjon om annonser til tredjeparter etter en interesseavveining, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f, eksempelvis hvis informasjonen er nødvendig for å avklare en rettslig tvist mellom tredjeparten og annonsøren. 
 
9.Verneting 
Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.